ข้อมูลอาจารย์

เจียมจิตร ช่างสาร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 14 มี.ค. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : ประมงน้ำจืด
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 22 พ.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Environmental science
  สาขา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ