รายละเอียดหลักสูตร

คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / Bachelor of Home Economics Program in Home Economics

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39
24051101 ศิลปประดิษฐ์
Arts and Crafts
3 (1-4-4)
24052101 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
Family and Child Development
2 (2-0-4)
24053101 สิ่งทอเบื้องต้น
Introduction to Textiles
3 (2-3-5)
24053102 หลักการตัดเย็บ
Principles of Sewing
3 (1-4-4)
24054101 โภชนาการเบื้องต้น
Principles of Nutrition
2 (2-0-4)
24054102 อาหารครอบครัว
Food for the Family
3 (1-4-4)
24059101 วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
Home Economics Profession
2 (1-3-3)
24059103 หลักศิลป์
Principles of Arts
2 (1-2-3)
24059204 การจัดทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management
2 (2-0-4)
24059205 วัฒนธรรมและประเพณีไทย
Thai Culture and Tradition
2 (2-0-4)
24059206 คอมพิวเตอร์กับงานคหกรรมศาสตร์
Computer in Home Economics Career
3 (2-3-5)
24059207 บรรจุภัณฑ์
Package
3 (2-3-5)
24059308 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
24059309 การวิจัยคหกรรมศาสตร์
Home Economics Research
3 (3-0-6)
24059410 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
Seminar in Home Economics
1 (0-2-1)
24059411 คหกรรมศาสตร์กับชุมชน
Home Economics in Community
2 (1-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42
24051103 ศิลปะการจัดดอกไม้
Art of Flower Arrangement
2 (1-3-3)
24051204 ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น
Local Handicraft
2 (1-2-3)
24051206 ดอกไม้ประดิษฐ์
Artificial Flowers
3 (1-4-4)
24051207 การออกแบบงานประดิษฐ์
Craft Design
2 (1-2-3)
24051208 การพัฒนาปรับแต่งผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
Handicraft Development
3 (2-2-5)
24051308 เทคโนโลยีงานประดิษฐ์
Art and Craft Technology
3 (1-4-4)
24051309 เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textiles Product Sewing Techniques
3 (1-4-4)
24054203 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparation
3 (2-3-5)
24054206 อาหารไทย
Thai Food
3 (1-4-4)
24054207 การถนอมอาหาร
Food Preservation
3 (2-3-5)
24054215 อาหารจำนวนมาก
Quantity Cookery
3 (1-4-4)
24054217 อาหารท้องถิ่น
Local Food
3 (1-4-4)
24054304 สุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
2 (2-0-4)
24054308 วิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Science
3 (3-0-6)
24054309 การทดลองอาหาร
Experimental Cookery
3 (2-3-5)
24054310 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
Restaurant Cuisine and Service
2 (1-3-3)
24054311 โภชนบำบัด
Diet Therapy
3 (2-3-5)
24054312 การสาธิตอาหาร
Food Demonstration
2 (1-3-3)
24057201 การแกะสลักเพื่อการตกแต่ง
Carving for Decorative purposes
3 (1-4-4)
24057202 เทคนิคงานมาลัย
Garland Techniques
3 (1-4-4)
24057203 วัสดุงานประดิษฐ์
Materials for Handicraft
3 (2-3-5)
24057205 ศิลปะการตกแต่งผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
Art of Handicraft Decoration
3 (1-4-4)
24057210 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Bakery Product
3 (1-4-4)
24057304 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
Costume Sewing Techniques
3 (1-4-4)
24059409 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์
Cooperative Education for Home Economics
6 (0-40-0)
24059414 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์
Practicum in Home Economics Career
6 (0-40-0)
24059415 ปัญหาพิเศษทางคหกรรมศาสตร์
Special Problem in Home Economics
3 (0-6-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
24051210 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
Home Economics Administration
3 (3-0-6)
24051211 การจัดดอกไม้แบบไทย
Thai Flower Art
3 (1-4-4)
24051212 เทคนิคการสาธิต
Demonstration Techniques
2 (1-3-3)
24051213 เทคนิคการจัดดอกไม้
Flower Arts Techniques
3 (1-4-4)
24051214 ดอกไม้สร้างสรรค์
Creative Flowers
3 (1-4-4)
24051215 ศิลปะงานใบตอง
Arts of Banana-Leaf
3 (1-4-4)
24051220 การประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึก
Making Gift and Souvenir
2 (1-2-3)
24051221 เครื่องหอมของชำร่วย
Incense and Souvenirs
3 (1-4-4)
24051222 ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
Art of Place Decoration
3 (1-4-4)
24051225 การประดิษฐ์ตุ๊กตา
Doll Making
3 (1-4-4)
24052208 บุคลิกภาพและงานอาชีพ
Personality and Career
2 (1-3-3)
24053328 การออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า
Design and Clothing Decoration
3 (1-4-4)
24054213 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
2 (1-3-3)
24054214 การปฏิบัติการห้องอาหาร
Restaurant Operations
3 (2-2-5)
24054216 อาหารว่าง
Snacks
3 (1-4-4)
24054218 อาหารทันใจ
Fast Food Preparation
3 (1-4-4)
24054219 อาหารนานาชาติ
International Cuisine
3 (1-4-4)
24054302 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
3 (2-3-5)
24054322 เทคโนโลยีเบเกอรี่
Bakery Technology
3 (2-3-5)
24054323 กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
24054324 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Industrial Quality Control
3 (3-0-6)
24054326 โภชนาการบุคคล
Human Nutrition
3 (2-3-5)
24054329 บริหารธุรกิจร้านอาหาร
Food Shop Business Administration
3 (3-0-6)
24058212 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
Cake and Decorate
3 (1-4-4)
24058311 การปั้นจากดินไทย
The Sculpture of Thai Clay
3 (1-4-4)
24058313 เครื่องดื่มและไอศกรีม
Beverages and Ice Cream
3 (1-4-4)
24058414 การวางแผนการทดลองและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Experimental Design and Sensory Evaluation
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร