ข้อมูลอาจารย์

อุทิน คุณาแจ่มจรัส

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 29 มี.ค. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : คหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คหกรรมศาสตร์ศึกษา – อาหารและโภชนาการ
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

 • 18 ต.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ