ข้อมูลอาจารย์

สุพรรัตน์ วัชระนฤมล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 พ.ย. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การพัฒนาครอบครัวและสังคม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 26 มี.ค. 2524
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : คหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คหกรรมศาสตร์ศึกษา-ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ