รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 108
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32090003 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Engineering
1 (1-0-2)
32090102 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Basic Computer Engineering Training
3 (1-6-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53
32090008 จริยธรรม กฎหมาย และประเด็นสังคมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
Ethical, Legal and Social Issues in Computer
1 (1-0-2)
32090105 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronic Circuits for Computer Engineering
3 (3-0-6)
32090206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32090207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32090208 วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electrical Circuits for Computer Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32090206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32090305 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรม
Discrete Mathematics for Engineering
3 (3-0-6)
32091203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32090207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (2-3-5)
32091204 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32091203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32091206 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32091203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32091306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
32092100 ระบบดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Systems
3 (2-3-5)
32092103 การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32092100 ระบบดิจิทัลเบื้องต้น 3 (2-3-5)
32092104 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32092103 การออกแบบระบบดิจิทัล 3 (3-0-6)
32092205 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interface
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32092100 ระบบดิจิทัลเบื้องต้น 3 (2-3-5)
32092206 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Architectures and Organizations
3 (2-3-5)
32093202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
32094202 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Laboratory
2 (0-6-3)
32094301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Numerical Methods for Computer Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32090206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32095497 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
32095499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32095497 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24
32090409 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม
Probability and Statistics for Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
32090410 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Project Management in Computer Engineering
1 (1-0-2)
32091407 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32091408 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับวิศวกรรม
System Analysis and Design for Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32091206 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-3-5)
32092405 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32090206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32092406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32090206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32093301 การสื่อสารเชิงดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32090206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32093303 การออกแบบเครือข่ายไอพี
IP Network Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32093202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32094303 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์
Software Laboratory
1 (0-3-1)
32094304 ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
Hardware Laboratory
1 (0-3-1)
32094307 การประมวลผลและการรับรู้ภาพ
Image Processing and Computer Vision
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32091203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32094309 ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Database Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32091206 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-3-5)
32094313 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32092103 การออกแบบระบบดิจิทัล 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32092104 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล 1 (0-3-1)
32094315 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32091203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
Prerequisite : 32091206 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-3-5)
32094318 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์
Artificial Intelligence for Robots
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32091203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32094319 การโปรแกรมแบบขนานสำหรับระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
Parallel Programming for Cluster Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32091204 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-3-5)
32094320 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
Numerical Linear Algebra for High Performance
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32094301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32094321 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32090207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (2-3-5)
32095401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Co-operative Education in Computer Engineering
6 (0-40-0)
32095402 ฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Practice
3 (0-40-0)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า