รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ / Bachelor of Science Program in Plant Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
21011312 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
Genetics and Plant Breeding
3 (3-0-6)
21011313 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
Laboratory in Genetics and Plant Breeding
1 (0-3-1)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60
20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
21011210 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Principles of Soil Science
3 (2-3-5)
21011243 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation Technology
3 (2-3-5)
21011244 พืชเศรษฐกิจของอาเซียน
Economic Crops of ASEAN
3 (3-0-6)
21011246 ศัตรูพืชในระบบนิเวศเกษตร
Plant Pest in Agro-ecosystems
3 (2-3-5)
21011314 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Technology Transfer and Extension
3 (3-0-6)
21011318 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-5)
21011339 การผลิตพืช
Plant Production
3 (2-3-5)
21011345 จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Microbiology in Agriculture
3 (2-3-5)
21011347 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
Principles of Integrated Pest Management
3 (2-3-5)
21011349 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agribusiness Management
3 (3-0-6)
21011351 สารทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืช
Agricultural Substances for Plant Production
3 (2-3-5)
21011448 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
Standard for Agricultural Production
3 (3-0-6)
21011450 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Postharvest Technology of Plant
3 (2-3-5)
21019101 ทักษะพื้นฐานทางพืชศาสตร์
Basic Skills in Plant Science
1 (0-6-1)
21019202 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 1
Practical Skills in Plant Science 1
1 (0-6-1)
21019203 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
Practical Skills in Plant Science 2
1 (0-6-1)
21019304 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3
Practical Skills in Plant Science 3
1 (0-6-1)
21019405 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-6-3)
21019406 ฝึกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร์
Job Internship in Plant Science
6 (0-40-0)
21019407 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์
Cooperative Education in Plant Science
6 (0-40-0)
21019498 สัมมนาพืชศาสตร์
Plant Science Seminar
1 (0-2-1)
24013417 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ
Farm Machinery and Irrigation System
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9
21022101 หลักพืชไร่
Principles of Agronomy
3 (2-3-5)
21022302 พืชเศรษฐกิจเพื่อการผลิตสัตว์
Economic Crops for Animal Production
3 (2-3-5)
21022303 พืชเศรษฐกิจ
Economic Crops
3 (2-3-5)
21022311 เทคโนโลยีการผลิตพืชทดแทนพลังงาน
Renewable Energy Plant Production Technology
3 (2-3-5)
21022312 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Rubber Production Technology
3 (2-3-5)
21022313 เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Production Technology
3 (2-3-5)
21022322 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
Postharvest Technology of Field Crops
3 (2-3-5)
21022324 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
Field Crops Seed Production
3 (2-3-5)
21033101 หลักพืชสวน
Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
21033303 พืชสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทย
Medicinal Plants and Traditional Knowledge
3 (2-3-5)
21033306 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
Postharvest Technology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
21033310 การจัดการสถานเพาะชำ
Nursery Management
3 (2-3-5)
21034302 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-5)
21034303 การผลิตไม้กระถาง
Pot Plant Production
3 (2-3-5)
21034304 ไม้ดอกเพื่อการค้า
Commercial Flower Production
3 (2-3-5)
21034305 การผลิตกลัวยไม้เพื่อการค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-5)
21035305 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetables Production Technology
3 (2-3-5)
21035306 การปรับปรุงพันธุ์ผัก
Vegetable Breeding
3 (2-3-5)
21035307 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-5)
21036303 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
21036304 การจัดการสวนผลไม้
Orchard Management
3 (2-3-5)
21041203 การออกแบบสวนประดับ
Ornamental Gardens Design
3 (1-4-4)
21041206 การดูแลรักษาภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (1-4-4)
21042206 หญ้าสนาม
Turf
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 6
21011208 ภูมิอากาศเกษตร
Agro-Climatology
3 (3-0-6)
21011211 ระบบเกษตรเพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืน
Agricultural System for Sustainable Development
3 (3-0-6)
21011319 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-5)
21011322 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Pests
3 (2-3-5)
21011331 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
21011338 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless and Hydroponics Culture
3 (2-3-5)
21011340 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (3-0-6)
21011342 การวิจัยและนวัตกรรมทางพืชศาสตร์
Research and Innovation in Plant Science
3 (3-0-6)
21011352 การปรับตัวของพืชต่อสภาพแวดล้อม
Plant Adaptation to Environment
3 (2-3-5)
21011353 การจัดการดินและปุ๋ย
Soil Management and Fertilizer
3 (3-0-6)
21011454 ชีวจริยศาสตร์ทางการเกษตร
Agricultural Bioethics
3 (3-0-6)
21011455 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology in Agriculture
3 (2-3-5)
21011456 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Biotechnology
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์