รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) / Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
34052101 วัสดุในงานวิศวกรรม
Engineering Material
3 (3-0-6)
34052103 โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-5)
34054201 วิศวกรรมการเชื่อม
Welding Engineering
3 (2-3-5)
34055202 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต
Design of Production Machine Element
3 (2-3-5)
34057101 การศึกษางาน
Work Study
3 (3-0-6)
34057102 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
34057202 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-6)
34057203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
34057204 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
34059101 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology Pre-Project
1 (0-3-1)
34059203 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
Industrial Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 34059101 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
34052202 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 2
Engineering Material Testing 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 34052203 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1 2 (1-3-3)
34052203 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
Engineering Material Testing 1
2 (1-3-3)
34053101 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process
3 (2-3-5)
34053202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
Production Engineering Practice
2 (0-6-2)
34053203 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Automatic Machine Engineering
3 (2-3-5)
34053204 การควบคุมระบบอัตโนมัติ
Automation System
3 (2-3-5)
34053205 การออกแบบโครงสร้างงานเหล็ก
Steel Structural Design
3 (2-3-5)
34053206 วิศวกรรมการวัดละเอียด
Engineering Metrology
3 (2-3-5)
34053207 การออกแบบการผลิต
Production Design
3 (2-3-5)
34053208 การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing
3 (2-3-5)
34055201 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
3 (2-3-5)
34055203 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-5)
34055204 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Press Tool and Die Design
3 (2-3-5)
34055205 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (2-3-5)
34055206 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermodynamic and Fluid Engineering
3 (3-0-6)
34056102 กระสวนงานหล่อ
Foundry and Patternmaking
3 (2-3-5)
34056203 วิศวกรรมการหล่อโลหะ
Foundry Engineering
3 (2-3-5)
34057104 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
34057105 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
3 (3-0-6)
34057106 การควบคุมมลภาวะและการบำบัดของเสีย
Pollution Control and Waste Treatment
3 (3-0-6)
34057205 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
34057206 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34057203 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
34057207 การวิจัยดำเนินงาน
Operation Research
3 (3-0-6)
34057208 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply chain and Logistics Management
3 (3-0-6)
34057209 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3 (3-0-6)
34057210 โปรแกรมประยุกต์สำหรับนักบริหารอุตสาหกรรม
Computer Application for Industrial Manager
3 (2-3-5)
34057211 การจำลองสถานการณ์
Simulation
3 (2-3-5)
34057212 ระบบคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
Industrial Computer System
3 (2-3-5)
34057213 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานอุตสาหกรรม
Management Information System in Industrial
3 (2-3-5)
34057214 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3 (3-0-6)
34057215 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
Technology Transfer
3 (3-0-6)
34057216 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-3-5)
34057217 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawing
3 (2-3-5)
34057218 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหการ
Computer Programming for Industrial Technology
3 (2-3-5)
34058201 วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ