ข้อมูลอาจารย์

พิทูร นพนาคร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 พ.ค. 2533
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 8 ม.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมระบบการผลิต
  สถานที่ศึกษา : Universiti Putra Malaysia
  ประเทศ : สหพันธรัฐมาเลเซีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ