รายละเอียด

การเขียนภาพทางสถาปัตยกรรม / Architectural drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARCC406
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนภาพทางสถาปัตยกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

รายวิชา - การเขียนภาพทางสถาปัตยกรรม

อาจารย์ผู้สอน