รายละเอียด

การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ / Business Research and Statistics (Sec.2)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC151
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Research and Statistics (Sec.2)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชาการวิจัยทางธุรกิจและสถิติ ภาคเรียนที่ 1/2564 (กลุ่มเรียนที่ 2)
อ.ผู้สอน

1. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ
2. ดร.กฤษฎา ยาใจ

รายวิชา - การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

อาจารย์ผู้สอน