รายละเอียด

โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม / Industrial Design Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 6 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023458
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Design Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ออกแบบอุตสาหกรรม ปี 5-6

รายวิชา - โครงงานออกแบบอุตสาหกรรม

แนะนำรายวิชา ระเบียบและขั้นตอนอธิบายคู่มือโครงานฯ
กิจกรรม : คณะกรรมการ

สอนและเสนอแนะ Working Drawing
กิจกรรม : อ.ธรรมนูญ
อ.ขวัญพงษ์

สอนและเสนอแนะ Presentation,กราฟิก,Poster, Brochure, งานมัลติมีเดีย, กราฟิกต่าง ๆบนแผ่น-ปก CD
กิจกรรม : อ.ธาดา

จัดทำต้นแบบ Model Study (5%)
ภาพผลงาน 3D,Presentation (5%)
งาน Working Drawing (5%)
กิจกรรม : คณะกรรมการ 15%

จัดทำต้นแบบ Prototype (25%)
กิจกรรม : ที่ปรึกษาโครงงาน

งาน Working Drawing (5%)
กิจกรรม : ที่ปรึกษาโครงงาน

ทำแบบเพื่อนำเสนองาน Presentation,Poster, Brochure, แผ่น-ปก CD (10%)

กิจกรรม : ที่ปรึกษาโครงงาน

รูปเล่ม (5%)
กิจกรรม : ที่ปรึกษาโครงงาน

ส่งโครงงานทั้งหมด
กิจกรรม : ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ

สอบป้องกัน คะแนนรวม 60 % ถ้าไม่ถึง 30 % ให้ Drop
กิจกรรม : คณะกรรมการ

ส่งผลงานโครงการฯฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่ต้องเย็บเล่ม)
กิจกรรม : อ.ปรึกษาชั้นปีที่ 4

แก้ไขผลงาน (10%)
กิจกรรม : อ.ปรึกษาชั้นปีที่ 4
อ.กิจกรรม และนักศึกษา คณะกรรมการ 10%

ประชุมวางแผนงานเตรียมจัดนิทรรศการ,
สรุปสถานที่,วางรูปแบบการจัดนิทรรศการ

กิจกรรม : อ.ปรึกษาชั้นปีที่ 4
อ.กิจกรรม และนักศึกษา คณะกรรมการ 10%

จัดนิทรรศการ (20%)


กิจกรรม : สูจิบัตร อ.ธาดา
สถานที่ อ.ขวัญพงษ์,อ.วรุต
เอกสารและดำเนินงาน อ.ปิยะนุช

ปฏิบัติงานรื้อถอน
กิจกรรม : อ.วรุต,อ.ขวัญพงษ์

ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

กิจกรรม : อาจารย์ที่ปรึกษา

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรม : คณะกรรมการ

อาจารย์ผู้สอน