ข้อมูลอาจารย์

พิพัฒน์ ปัญญา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 ก.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : อุตสาหกรรมศิลป์
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ธ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : อาชีวศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ