รายละเอียด

เตรียมวิทยานิพนธ์ / Thesis Preparation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42021507
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมวิทยานิพนธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thesis Preparation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

CM_42021507/Sec_1/เตรียมวิทยานิพนธ์

ejgobxd

รายวิชา - เตรียมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ผู้สอน