รายละเอียด

คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ / Computer for Product Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023352
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer for Product Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษา สาขาการออกแบบ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ปี5

รายวิชา - คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

อธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม รายละเอียด การเรียนการสอน รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน
- เรียนรู้โปรแกรม Sketch Up
- เรียนรู้ Plug in V-Ray For Sketch Up

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดภาพ 3 มิติ การจัดองค์ประกอบในการเรนเดอร์
- การพัฒนาแนวความคิดของการออกแบบ ด้วยการสร้างสรรค์ Concept
- การจัดวางสัดส่วนภาพในการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ
- วิธีเพิ่มตารางกฏ 3 ส่วนในโปรแกรมSketchup
- ความสำคัญของเส้นแนวตั้งในงาน
- มุมกล้องที่น่าสนใจในการเรนเดอร์งาน
- การสร้าง “มิติ” ให้งานเรนเดอร์
- ทิศทางของแสงและการไล่ระดับของแสงในการเรนเดอร์
- เทคนิคการสร้าง Model
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model ผลิตภัณฑ์รูปทรงพื้นฐาน
- การตั้งค่า เรนเดอร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบของการตั้งค่า Material เพื่อความสมจริงในการเรนเดอร์
- Library Material และวิธีใช้งาน
- การปรับแต่ง Material เพิ่มเติม
- การปรับโทนสีของ Texture ด้วย Color Correction
- เทคนิคการสร้าง Model
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
- การตั้งค่า เรนเดอร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบของการตั้งค่า Material เพื่อความสมจริงในการเรนเดอร์ (ต่อ)
- เปิดค่า Material ในซีนต่างๆ
- หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
- เทคนิคการสร้าง Model
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
- การตั้งค่า เรนเดอร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การจัดแสงให้ดูสมจริงกับการเรนเดอร์สำหรับงานภายใน (Interior)
- การจัดแสงในการเรนเดอร์งานภายใน กลางวัน – กลางคืน
- การสร้างแสงประดิษฐ์ต่างๆในงานภายในด้วย Vray Light
- การแก้ไขปัญหาต้องๆที่พบในการเรนเดอร์
- การเรนเดอร์ดูเฉพาะแสงในงานภายในหรือ Material Override
- เทคนิคการสร้าง Model
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน
- การตั้งค่า เรนเดอร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การจัดแสงให้ดูสมจริงกับการเรนเดอร์สำหรับงานภายใน (Interior) (ต่อ)
- การแก้ไขปัญหาต้องๆ ที่พบในการเรนเดอร์
- การเรนเดอร์ดูเฉพาะแสงในงานภายในหรือ Material Override
- การตั้งความละเอียดต่อภาพที่เรนเดอร์
- ความละเอียดของ Texture ที่เอามาใช้ในงาน
- เทคนิคการสร้าง Model
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model เฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน
- การตั้งค่า เรนเดอร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การจัดแสงให้ดูสมจริงกับการเรนเดอร์สำหรับงานภายนอก (Exterior)
- การจัดแสงสภาพแวดล้อมในงานภายนอกด้วย Environment และ Dome light
- การสร้างแสงประดิษฐ์จาก V-Ray Light และเทคนิคการใช้
- เวลาการปรับแต่งความ สว่าง-มืด ของภาพ
- ขนาดภาพที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน (Render Output)
- การตั้งค่าความละเอียดในเรื่องของแสงสีและรายละเอียดต่างๆในภาพ
- เทคนิคการสร้าง Model
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model ห้องเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การตั้งค่าในการเรนเดอร์ Test และ Final สำหรับงานภายนอก (Exterior)
- การตั้งค่าเพื่อเรนเดอร์ Test (เรนเดอร์ภาพที่รวมขณะทำงาน)
- การตั้งค่าเพื่อเรนเดอร์ Final (เรนเดอร์ภาพที่ใช้งานจริง)
- การเรนเดอร์ภาพให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
- ประเภทของไฟล์ที่ Save มาใช้งาน
- วิธีตั้งค่าเรนเดอร์และตัวเลขต่างๆที่สำคัญในการเรนเดอร์
- เทคนิคการตั้งค่าเรนเดอร์ให้ใช้เวลาลดลงแต่ได้ไฟล์และความละเอียดภาพที่ดี
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้าง Model ห้องตามแบบที่กำหนด

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

การสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- ความเป็นมาของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- ประเภทของเครื่องพิมพ์ มิติ
- วัสดุที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
- Software ที่ใช้ความควบคุม และการตั้งค่า
- การสร้าง Model ด้วยชุดเครื่องมือ Modification และการแยก Assembly
- ความรู้เรื่อง Joint ประเภทต่างๆ
งานปฏิบัติ
- การสร้าง Model Joint ตัวประสานไม้ สามารถใช้เทคนิค การเข้าชน (Butt Joints) การเข้าเซาะร่อง (Housing Joints) การเข้าเดือยและรูเดือย (Mortise and Tenon Joints) เป็นต้น
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ Test ความแข็งแรงของวัสดุ
- Software ที่ใช้ความควบคุม และการตั้งค่า
- การสร้าง Model ด้วยชุดเครื่องมือ Solid Tools และการแยก Assembly
งานปฏิบัติ
- การสร้าง Model Joint ตัวประสานไม้ สามารถใช้เทคนิค การเข้าชน (Butt Joints) การเข้าเซาะร่อง (Housing Joints) การเข้าเดือยและรูเดือย (Mortise and Tenon Joints) เป็นต้น

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การเขียนแบบภาพประกอบ (Assembly)
- การเขียนที่แสดงตำแหน่งของชิ้นส่วนแต่
ละชิ้นที่มีความสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป
- วิธีการสร้าง Animation ในการเขียนแบบภาพประกอบ (Assembly)
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้างโมเดล ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ พร้อมแยกแบบภาพประกอบ (Assembly)

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การตั้งค่า Material Setting ของปลั๊กอิน Enscape
- การเพิ่ม Texture และปรับเปลี่ยนโทนสีของ Texture
- การตั้งค่า Material ผิวด้าน, ผิวมัน, ผิวแวว, ผิวแววพิเศษ
- การตั้งค่า Material เรืองแสง Illumination
- การตั้งค่า Material ที่มีความใส Transparency
- การตั้งค่า Material ผิวขรุขระ Bump
- การตั้งค่า Material หญ้าหรือพรมขนฟู Grass
- การตั้งค่า Material น้ำ Water
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้างโมเดลห้องตามแบบที่นักศึกษาเลือก

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การสร้างแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ ของปลั๊กอิน Enscape
- การสร้างแสงธรรมชาติ
- การสร้างแสงแข็ง
- การสร้างแสงนุ่ม
- การสร้างแสงกลางคืน
- การสร้างแสงประดิษฐ์
- การสร้างไฟดาวน์ไลท์
- การสร้างแสงโครมไฟ
- วิธีการสร้างไฟซ่อน-ไฟหลืบ
- วิธีการสร้างไฟสนาม
- เทคนิคการจัดแสงเพิ่มเติม
การตั้งค่าเรนเดอร์ผลงาน ของปลั๊กอิน Enscape
- วิธีการตั้งค่าเรนเดอร์ภาพนิ่ง
- วิธีการเลือก File Format ที่เหมาะกับการใช้งาน
ฝึกปฏิบัติ
- การสร้างโมเดลห้องตามแบบที่นักศึกษาเลือก

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การตั้งค่าเรนเดอร์ Animation และการเรนเดอร์ภาพพาโนรามา (360 องศา) ของปลั๊กอิน Enscape
- วิธีการสร้าง Animation
- วิธีการเรนเดอร์ภาพพาโนรามา (360 องศา)
เรียนรู้โปรแกรม Adobe Illustrator - Photoshop การทำงานกับภาพและกราฟ ที่ใช้ในปรับแต่งภาพ 3มิติ ในการการนำเสนอ
- เครื่องมือ menu ,option bar, toolbar ,palette, canvas
- การใช้งานเครื่องมือจาก Tool Box
- การใช้ Path สร้างงานกราฟิกอย่างละเอียด
- การใช้งาน Layer ในโปรแกรม
- การปรับแต่ง และจัดการสีภาพถ่าย
- การรีทัชภาพด้วยคำสั่ง และฟิลเตอร์ต่างๆ
- การทำ cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำ
- เพิ่มเติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความ
- การใช้ Brush รูปแบบสำเร็จรูปในการสร้าง
- เติมสีให้กับวัตถุ, เลือกสีเส้นและพื้น
- เติมสีแบบไล่โทนด้วย Gradient Mesh
- รู้จักเครื่องมือกลุ่ม Type Tool
- ปรับแต่งลักษณะของตัวอักษร
- ปรับรูปแบบตัวอักษร
- การจัดแนวข้อความในย่อหน้า
- เลือกอักขระพิเศษจากพาเนล Glyphs
- เทคนิคตกแต่งตัวอักษร
- ตกแต่งตัวอักษรด้วย Graphic Style
ฝึกปฏิบัติ
- การแสดงข้อมูลและรายละเอียดงาน

ฝึกปฏิบัติ
- การตั้งค่าและการสร้าง Animation จาก Model ที่ออกแบบ


กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม Adobe Illustrator - Photoshop การทำงานกับภาพและกราฟ ที่ใช้ในปรับแต่งภาพ 3มิติ ในการการนำเสนอ
- การนำไฟล์ภาพบิตแมพเข้ามาใช้งาน
- การกำหนดขอบเขตงาน ด้วย Crop mask
- การฝังไฟล์ภาพลงในชิ้นงาน
- แปลงภาพบิตแมพเป็นภาพเวกเตอร์
- การสร้างกราฟด้วยเครื่องมือ Graph
- วิธีการสร้างกราฟ
- เปลี่ยนประเภทกราฟ
- แก้ไขข้อมูลกราฟ
- สลับคอลัมน์/แถว
- กำหนดทศนิยม
- การนำเข้าข้อมูล
- ปรับแต่งกราฟ
ฝึกปฏิบัติ
- การแสดงข้อมูลและรายละเอียดงาน
- การตกแต่งเพจนำเสนอ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน