รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology (Sec.3)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology (Sec.3)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2563 (กลุ่มเรียนที่ 3)
อ.ผู้สอน
1. ผศ.ดร.ศินุพล พิมพ์พก 
2. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ 
3. ดร.พชร สายปาระ 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน