ข้อมูลอาจารย์

ศินุพล พิมพ์พก

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Physics
  สาขา : การศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ประเทศ : ไทย

 • 25 พ.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : วิทยาศาสตร์ศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ