รายละเอียด

โครงงานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร / Food Process Engineering Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 52019403
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Process Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาใน Microsoft teams

52019403 โครงงานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร Food Process Engineering Project 

สำหรับนักศึกษา วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (ตกค้าง)

รายวิชา - โครงงานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

- ปฐมนิเทศ แนะนําการจัดการเรียนการสอน
- แบบฟอร์มที่สําคัญสําหรับรายวิชา (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย)
- แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ
- แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์
- อธิบายการเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ และการเขียนเอกสารอ้างอิง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับเตรียมนำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

นำเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอโดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มโครงร่างปริญญานิพนธ์

ดำเนินโครงงานวิจัย

กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย

ดำเนินโครงงานวิจัย

กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย

- อธิบายการเขียนรายงานความก้าวหน้า
- ดำเนินโครงงานวิจัย

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ดำเนินโครงงานวิจัย

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งแบบขอสอบรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

- ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
- ช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสอบแก้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

- ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
- ช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสอบแก้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา


กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
(นักศึกษาต้องจัดส่งแบบขอสอบรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)


กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

- ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
- ช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสอบแก้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

กิจกรรม : ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา

สอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ให้คณะกรรมสอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกขาว)

สอบป้องกันปริญญานิพนธ์
(นักศึกษาต้องจัดส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ให้คณะกรรมสอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกขาว)

-นักศึกษาดำเนินการแก้ไขรูปเล่มปริญญานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
- นักศึกษาจัดส่งรูปเล่มรายงานให้ทางประธานสอบจบตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่มปริญญานิพนธ์ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าเล่มปกดำต่อไป

-นักศึกษาดำเนินการจัดส่งเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกดำ) พร้อมลายเซนจากคณะกรรมการสอบทุกท่าน
กิจกรรม : รูปเล่มปริญญานิพนธ์

หมายเหตุ : รายละเอียดของการจัดทํารูปเล่มปริญญานิพนธ์สําหรับสอบ
1.รูปเล่มสําหรับคณะกรรมการสอบ: ให้นักศึกษานํารูปเล่มที่พร้อมสําหรับสอบได้จากการปริ้นท์ไปทําสําเนาแบบหน้าหลัง พร้อมกับใช้คลิปหนีบสีดําหนีบ มุมบนซ้าย (ไม่ต้องเข้าเล่ม)
2.นําส่งรูปเล่มแก่คณะกรรมการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน