รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์

โดยคลิกที่ลิงก์นี้

หรือผ่าน QR Code ที่ให้ไว้

โดยอาจจำเป็นต้องใช้รหัส sdxlawg เพื่อเข้าระบบ

หรืออาจค้นหาด้วยรหัส sdxlawg เพื่อเข้าระบบใน MS-Team

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

- วิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ประเด็น/ความสนใจที่ควรนำไปพัฒนาออกแบบนวัตกรรม

Design Thinking Process

1. Mindset

2. Emphatize

3. Define

4. Ideate

5. Prototype

6. Test

- ความสัมพันธ์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

- ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

- นำเสนอเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ชุมชน/ข้อมูลประกอบ

- การบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จากการลงพื้นที่

- เรียนรู้ด้านทฤษฏี/ลงมือปฏิบัติออกแบบนวัตกรรม

- ลงพื้นที่รวมรวมข้อมูล

- เรียนรู้ด้านทฤษฏี/ลงมือปฏิบัติออกแบบนวัตกรรม

- ลงพื้นที่รวมรวมข้อมูล

สอบแบบปรนัย (มีตัวเลือกให้เลือกตอบ) และอัตนัย (เขียนตอบจากโจทย์ที่ให้)

- สถานการณ์โลกในปัจจุบัน

- ความต้องการของประเทศไทยต่อการพัฒนาประเทศ

- แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต

- นำเสนอข้อมูล/แนวคิดการออแบบนวัตกรรมในชั้นเรียน

- นำเสนอข้อมูล/แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมในชั้นเรียน

- ลงพื้นที่/ทดลองใช้นวัตกรรม

- นำเสนอนวัตกรรมในชั้นเรียน

จัดเตรียมการแสดงนิทรรศการการออกแบบนวัตกรรม

นำเสนอผลงานการออกแบบนวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน