ข้อมูลอาจารย์

อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 มี.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อักษรศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 5 ส.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ