ข้อมูลอาจารย์

ปภาวดี เนตรสุวรรณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 มี.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : เคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 23 เม.ย 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : เคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ก.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนิอิกาตะ
  ประเทศ : ญี่ปุ่น

 • 9 ม.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ