รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ / Industrial Technical Education Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE913
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

บทที่ 1 ความหมายของโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2 ความเป็นมาของปัญหา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 วัตถุประสงค์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4 ขอบเขตของโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5 การเตรียมโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 7 แนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 8 การปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสรุปผล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดทำรายงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ละกลุ่ม

สอบโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ละกลุ่ม

สอบโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ละกลุ่ม

สอบโครงงาน
กิจกรรม : นำเสนอ โครงงาน ของแต่ละกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน