รายละเอียด

โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร / Food Production and Innovation Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGFI120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Production and Innovation Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการกําหนดปัญหาและสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอ โครงร่างสําหรับทําโครงงานทางด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหารได้ 

1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณได้ 

1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้จากโครงงาน เพื่อนําเสนอในรูปแบบ ของรายงาน และการประชุมทางวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติ สำหรับการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร นักศึกษาต้องนำเสนอหัวข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้า สอบป้องกันโครงงาน รวมทั้งจัดทำรายงาน โดยนักศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ทักษะและองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

รายวิชา - โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร

- ปฐมนิเทศ แนะนําการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน
- แบบฟอร์มโครงร่างปริญญานิพนธ์-- แบบฟอร์มที่สําคัญสําหรับรายวิชา (แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย)
- แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ
- แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

-อธิบายการเขียนรูปเล่มปริญญานิพนธ์
-นักศึกษาลงมือปฏิบัติแบ่งหัวข้อตามรูปแบบการเขียนรูปเล่มปริญญานิพนธ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการ สอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

การเขียนเอกสารอ้างอิง

-นักศึกษาลงมือปฏิบัติการเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการ สอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/นักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งแบบขอสอบรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งแบบขอสอบรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
- ช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสอบแก้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม : สัปดาห์สอบกลางภาค

ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/นักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
(นักศึกษาต้องจัดส่งแบบขอสอบรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
(นักศึกษาต้องจัดส่งแบบขอสอบรายงานความก้าวหน้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

- ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
- ช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสอบแก้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

- ดำเนินโครงงานวิจัย และเข้าพบที่ปรึกษา
- ช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสอบแก้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2

กิจกรรม : นักศึกษารายงานความก้าวหน้า โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มรายงานความก้าวหน้า

สอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ให้คณะกรรมสอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกขาว)

สอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ให้คณะกรรมสอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกขาว)

สอบป้องกันปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1
(นักศึกษาต้องจัดส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ให้คณะกรรมสอบสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์)

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ โดยใช้ Powerpoint พร้อมทั้ง รูปเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกขาว)

-นักศึกษาดำเนินการแก้ไขรูปเล่มปริญญานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
- นักศึกษาจัดส่งรูปเล่มรายงานให้ทางประธานสอบจบตรวจสอบความถูกต้องของรูปเล่มปริญญานิพนธ์ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าเล่มปกดำต่อไป
- นักศึกษาดำเนินการจัดส่งเล่มปริญญานิพนธ์ (ปกดำ) พร้อมลายเซนจากคณะกรรมการสอบทุกท่าน

กิจกรรม : รูปเล่มปริญญานิพนธ์
หมายเหตุ : รายละเอียดของการจัดทํารูปเล่มปริญญานิพนธ์สําหรับสอบ
1. รูปเล่มสําหรับคณะกรรมการสอบ: ให้นักศึกษานํารูปเล่มที่พร้อมสําหรับสอบได้จากการปริ้นท์ไปทําสําเนาแบบหน้าหลัง พร้อมกับใช้คลิปหนีบสีดําหนีบ มุมบนซ้าย (ไม่ต้องเข้าเล่ม)
2. นําส่งรูปเล่มแก่คณะกรรมการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน