รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต / Art of Living

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชาบูรณาการ วิชาศิลปะการใช้ชีวิต รหัส GEBIN103  (Art of living) เรียนทุกๆวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น เป็นวิชาที่สอนบูรณาการระหว่างศิลปศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

โดยมีอาจารย์ พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ เบอร์โทรติดต่อ 082 190 1528   อาจารย์พรพิมล  อริยะวงค์ เบอร์โทร 061 545 9651 อาจารย์ต่อศักดิ์ โกษาวังศ์ เบอร์โทร 088 269 2926

ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ เบอร์โทร     094 452 4958 

ให้นักศึกษามาพร้อมกันที่ใต้ตึก 14 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เวลา 13.00 น เพื่อนัดหมายและชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19

* รายวิชา GEBIN103 วิชาศิลปะการใช้ชีวิต ภาคเรียนที่ 1/2563 การเรียนการสอนจัดรูปแบบออนไลน์

ให้นักศึกษาทุกคนเข้ากลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่ม  กลุ่ม "วิชาศิลปะการใช้ชีวิต_Gebin103 1/2563 มทร ล้านนา ลำปาง"

ลิงค์กลุ่ม  : https://www.facebook.com/groups/1521898887995080/?source_id=104680801300447

หรือสแกน QR CODE ด้านบนเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต
1.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต
1.2 ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
1.3 จริยธรรมในการใช้ชีวิต

กิจกรรม : แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยให้โจทย์ “วิทยาศาสตร์:จริยธรรม” นักศึกษาคิดถึงเรื่องใด ให้สรุปและอภิปราย

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต
1.3 จริยธรรมในการใช้ชีวิต

กิจกรรม : -บรรยาย
-ดูคลิปและอภิปรายร่วมกัน

หน่วยที่ 2 การรู้และเข้าใจตนเอง
2.1 ความต้องการของมนุษย์
2.2 การเห็นคุณค่าในตนเองกิจกรรม : “ต้นไม้ลิขิตชีวิต” ให้กระดาษ A4 เขียนชื่อตนเอง แล้วเขียนข้อดี-ข้อเสียของเจ้าของกระดาษ จากนั้นคืนเจ้าของเพื่ออ่าน วิเคราะห์ตนเองเพื่อให้คิดปรับตนเอง

หน่วยที่ 2 การรู้และเข้าใจตนเอง (ต่อ)
2.3 กระบวนการพัฒนาปัญญา

กิจกรรม : “การวิเคราะห์ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบวัดIQ”

หน่วยที่ 2 การรู้และเข้าใจตนเอง (ต่อ)
2.4 การจัดการอารมณ์

กิจกรรม : 1. วิเคราะห์ EQ ตามแบบทดสอบ EQ เพื่อดูจุดเด่นของตน จับคู่เล่าสู่กันฟังแล้วสลับคู่ จัดกลุ่มตามความเด่นเพื่ออภิปรายคุณลักษณะของกลุ่มและตีความ สรุปลักษณะเด่นของกลุ่ม
2. ใช้สื่อที่เป็นปัจจุบัน คลิปวีดีโอที่ใกล้ตัว ให้นักศึกษาอภิปราย วิเคราะห์ตัวละคร แล้วอภิปราย “ควรจัดการอารมณ์อย่างไร” แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง

หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพและการปรับตัว
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ


กิจกรรม : -คลิป “บุคลิกภาพดี-ไม่ดีอย่างไร ขาดเหลืออะไร” กลุ่มนักศึกษานำเสนอ อาจารย์สังเกตแล้วบอกว่าคนนำเสนอมีข้อปรับแก้อย่างไร นักศึกษาคนต่อไปจะต้องปรับแก้จากกลุ่มที่นำเสนอเพื่อการนำเสนอที่ดีขึ้น

หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพและการปรับตัว
3.2 การพัฒนาบุคลิกภาพ (บรรยาย)

กิจกรรม : -กิจกรรม : มารยาทในการกิน การใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารยุโรป ให้นักศึกษาดูคลิป แล้วอาจารย์ถามคำถามให้นักศึกษาตอบแล้วสอบทีละขั้นตอน
มารยาทในการกินบุฟเฟต์ไทย โต๊ะจีน ขันโตก คอกเทล ต่างคนต่างสำรวจ ชายดูหญิง หญิงดูชาย แล้วเก็บข้อมูลมาบอก อภิปรายในห้อง ?? มารยาทไทยและการแต่งตัว

หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพและการปรับตัว
3.3 การปรับตัวและสุขภาพจิต (บรรยาย)

กิจกรรม : กิจกรรม แบบวัดสุขภาพจิต...
กลุ่มนักศึกษาทำ รวมคะแนน อภิปรายกันว่าจะมีแนวทางปรับแก้อย่างไร

ทบทวน
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่
4.1 แนวคิดพฤติกรรมทางสังคม
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม


กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่
4.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในสังคม
- ทุจริตคอรัปชั่น
-เหล้า บุหรี่
-เพศสัมพันธ์ รับผิดชอบ
-ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
-เสพติดศัลยกรรม
-ความรุนแรงในสังคม
-การพนัน
-การใช้สื่อออนไลน์

กิจกรรม : จ่ายงานกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา “เลือกเรื่องเอง”
กิจกรรม Care for all โดย วิทยาลัยบรมราชนนี ลำปาง

หน่วยที่ 4 พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่
4.4 กรณีศึกษาพฤติกรรมสังคมสมัยใหม่

กิจกรรม : กิจกรรม นำเสนอผลการศึกษากรณีศึกษาตามใบงาน

หน่วยที่ 5 ศิลปะในการสร้างสุข
5.1 นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับความสุข
5.2 องค์ประกอบแห่งความสุข
5.3 เทคนิคการสร้างความสุข

กิจกรรม : - บรรยาย
- กิจกรรม จ่ายงานกลุ่มให้นักศึกษาเข้าศึกษาชุมชน โฟกัสคนที่ไม่มีความสุข มีปัญหาชีวิต/การดำเนินชีวิตในชุมชน

(ต่อ) หน่วยที่ 5 ศิลปะในการสร้างสุข
5.1 นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับความสุข
5.2 องค์ประกอบแห่งความสุข
5.3 เทคนิคการสร้างความสุข

กิจกรรม : อภิปราย ข้อค้นพบปัญหาจากบุคคลและแนวทางการปรับแก้
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเป็นรายกลุ่ม

(ต่อ) หน่วยที่ 5 ศิลปะในการสร้างสุข
5.1 นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับความสุข
5.2 องค์ประกอบแห่งความสุข
5.3 เทคนิคการสร้างความสุข

กิจกรรม : นักศึกษา ออกแบบแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำ

(ต่อ) หน่วยที่ 5 ศิลปะในการสร้างสุข
5.1 นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับความสุข
5.2 องค์ประกอบแห่งความสุข
5.3 เทคนิคการสร้างความสุข

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอผลการออกแบบการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน