ข้อมูลอาจารย์

ต่อศักดิ์ โกษาวัง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 มี.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Environmental science
  สาขา : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 10 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Environmental science
  สาขา : การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ