ข้อมูลอาจารย์

พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 ต.ค. 2529
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

 • 3 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาการแนะแนว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ