รายละเอียด

ไม้ดอกเพื่อการค้า / Commercial Flower Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21034304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไม้ดอกเพื่อการค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Commercial Flower Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

            วิชาไม้ดอกเพื่อการค้า (21034304)  สำหรับการสอนนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาไม้ดอกเพื่อการค้า เป็นวิชาชีพเลือกในระดับปริญญาตรีให้สามารถเข้าใจถึงตลาดไม้ดอกทั้งในและต่างประเทศ ไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกไม้และการปฏิบัติรักษาไม้ดอกก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  ข้อมูลและเนื้อหาสำหรับการสอนได้จากการค้นคว้า ศึกษาดูงาน ลงมือปฏิบัติสภาพแวดล้อมจริงและรวมทั้งประสบการณ์ของผู้สอนที่ทำการสอนวิชานี้มามากกว่า 5 ปี

        

รายวิชา - ไม้ดอกเพื่อการค้า

1.1 ความหมายของไม้ดอก
1.1.1 ความหมายของไม้ดอก
1.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอก
1.2 ความสำคัญของไม้ดอก
1.2.1 ด้านสังคม
1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ
1.3 ประโยชน์ของไม้ดอก
1.3.1 ประโยชน์ของไม้ดอก
2.1 สถานการณ์การผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทย
2.1.1 สถานการณ์การผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทย
2.2 ตลาดซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในประเทศสาธารณประชาชนจีน
2.2.1 ตลาดซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในประเทศสาธารณประชาชนจีน
2.3 ตลาดซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในกลุ่มประเทศยุโรป
2.3.1 ตลาดซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในกลุ่มประเทศยุโรป
2.4 ตลาดซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในญี่ปุ่น
2.4.1.ตลาดซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในญี่ปุ่น


กิจกรรม : สอนแบบบรรยาย
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา (ประมวลรายวิชา)
2. บรรยายในหัวข้อความรู้ทั่วไปความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และการตลาดไม้ดอกทั้งในและต่างประเทศ
สื่อที่ใช้
power point
เอกสารประกอบการสอน/ภาพนิ่ง/ตัวอย่างจริง

การปลูกกุหลาบเพื่อการค้า
3.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
3.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
3.2 การขยายพันธุ์
3.2.1 วิธีการขยายพันธุ์
3.3 การปลูก
3.3.1 การปลูก

ฝึกบทปฏิบัติการที่ 1 การจำแนกไม้ดอกตามลักษณะต่างๆ
บทปฏิบัติการที่ 2 การสำรวจและวิเคราะห์ พฤติกรรมการเลือกชื้อไม้ดอกในท้องถิ่น

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/แบบสอบถาม

การปลูกกุหลาบเพื่อการค้า(ต่อ)
3.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
3.4.1 แสง
3.4.2 การให้น้ำ
3.4.3 การให้ปุ๋ย
3.4.4 การตัดแต่ง
3.4.5 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
3.4.6 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

บทปฏิบัติการที่ 3 การขยายพันธุ์กุหลาบ

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์

การปลูกเบญจมาศเพื่อการค้า
4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
4.1.1 ประวัติ
4.1.2 ลักษณะโดยทั่วไป
4.2 การขยายพันธุ์
4.2.1 วิธีการขยายพันธุ์
4.3 การปลูก
4.3.1 วิธีการปลูก

บทปฏิบัติการที่ 3 การขยายพันธุ์กุหลาบ(ต่อ)

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์

การปลูกเบญจมาศเพื่อการค้า(ต่อ)
4.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
4.4.1 แสง
4.4.2 การให้น้ำ
4.4.3 การให้ปุ๋ย
4.4.4 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
4.4.5 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

บทปฏิบัติการที่ 4 การขยายพันธุ์ไม้ดอกโดยวิธีการปักชำ

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักชำ

การปลูกดาวเรื่องเพื่อการค้า
5.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
5.1.1 ประวัติ
5.1.2 ลักษณะโดยทั่วไป
5.2 การขยายพันธุ์
5.2.1 วิธีการขยายพันธุ์
5.3 การปลูก
5.3.1 วิธีการปลูก

บทปฏิบัติการที่ 4 การขยายพันธุ์ไม้ดอกโดยวิธีการปักชำ

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักชำ

การปลูกดาวเรื่องเพื่อการค้า(ต่อ)
5.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
5.4.1 แสง
5.4.2 การให้น้ำ
5.4.3 การให้ปุ๋ย
5.4.4 การตัดแต่ง
5.4.5 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
5.4.6 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

บทปฏิบัติการที่ 5 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การปลูกหน้าวัวเพื่อการค้า
6.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
6.1.1 ประวัติ
6.1.2 ลักษณะโดยทั่วไป
6.2 การขยายพันธุ์
6.2.1 การขยายพันธุ์
6.3 การปลูก
6.3.1 การปลูก
บทปฏิบัติการที่ 5 การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ด

การปลูกหน้าวัวเพื่อการค้า(ต่อ)
6.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
6.4.1 การให้น้ำ
6.4.2 การให้ปุ๋ย
6.4.3 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
6.4.4 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

บทปฏิบัติการที่ 6 วิธีการขยายพันธุ์ไม้ดอกที่มีลำต้นและรากแบบพิเศษ

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์

การปลูกปทุมมาเพื่อการค้า
7.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
7.1.1 ประวัติ
7.1.2 ลักษณะโดยทั่วไป
7.2 การขยายพันธุ์
7.2.1 วิธีการขยายพันธุ์
7.3 การปลูก
7.3.1 วิธีการปลูก

บทปฏิบัติการที่ 6 วิธีการขยายพันธุ์ไม้ดอกที่มีลำต้นและรากแบบพิเศษ

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์

การปลูกปทุมมาเพื่อการค้า(ต่อ)
7.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
7.4.1 แสง
7.4.2 การให้น้ำ
7.4.3 การให้ปุ๋ย
7.4.4 การตัดแต่ง
7.4.5 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
7.4.6 การปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
บทปฏิบัติการที่ 7 การย้ายต้นกล้าไม้ดอก

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้ายปลูกต้นกล้าไม้ดอก

การปลูกมะลิเพื่อการค้า
8.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
8.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
8.2 การขยายพันธุ์
8.2.1 วิธีการขยายพันธุ์
8.3 การปลูก
8.3.1 วิธีการปลูก

บทปฏิบัติการที่ 7 การย้ายต้นกล้าไม้ดอก

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการการย้ายปลูกต้นกล้าไม้ดอก

การปลูกมะลิเพื่อการค้า(ต่อ)
8.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
8.4.1 แสง
8.4.2 การให้น้ำ
8.4.3 การให้ปุ๋ย
8.4.4 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
8.4.5 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

บทปฏิบัติการที่ 8 การปฏิบัติดูแลรักษาไม้ดอก

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/ต้นม้ดอกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ดอก

การปลูกแกลดิโอลัสเพื่อการค้า
9.1 ลักษณะลักษณะทางพฤกษศาสตร์
9.1.1 ประวัติ
9.1.2 ลักษณะทั่วไป
9.2 การขยายพันธุ์
9.2.1 การขยายพันธุ์
9.3 การปลูก
9.3.1 การปลูก

บทปฏิบัติการที่ 8 การปฏิบัติดูแลรักษาไม้ดอก

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง/ต้นไม้ดอกและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ดอก

การปลูกแกลดิโอลัสเพื่อการค้า(ต่อ)
9.4 การปฏิบัติดูแลรักษา
9.4.1 แสง
9.4.2 การให้น้ำ
9.4.3 การให้ปุ๋ย
9.4.4 การตัดแต่ง
9.4.5 ศัตรูและการป้องกันกำจัด
9.4.6 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว

บทปฏิบัติการที่ 9 การประเมินราคาไม้ดอก

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรม
บรรยาย /สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้
เอกสารประกอบการสอน/ตัวอย่างจริง

ทบทวน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน