รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / Master of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
- วิชาบังคับสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 3 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง 6 หน่วยกิต
- ฝึกทำงานอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 30
- วิชาบังคับสหกิจศึกษา 3
32086502 การบริหารโครงการวิศวกรรม
Engineering Project Management
3 (3-0-6)
- วิชาบังคับร่วม 3
32086501 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Method of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
- วิชาบังคับเฉพาะแขนง 6
32081501 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Methods in Power System
3 (3-0-6)
32081515 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
Advance High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
32082504 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
32082507 การจัดการด้านความต้องการกำลังไฟฟ้า
Demand Side Management
3 (3-0-6)
32083510 ระบบควบคุมดิจิตอล
Digital Control System
3 (3-0-6)
32083515 การจำลองวงจรแปลงผันกำลังและการควบคุม
Power Converter Modeling and Control
3 (3-0-6)
32084501 เทคโนโลยีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
Semiconductor Devices Technology
3 (3-0-6)
32084508 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
Electromagnetic Field and Wave Propagation
3 (3-0-6)
32085502 กระบวนการและตัวแปรสุ่ม
Random Variable and Processes
3 (3-0-6)
32085504 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital signal Processing
3 (3-0-6)
- ฝึกทำงานอุตสาหกรรม 6
32086503 การศึกษาในสถานประกอบการ
Internship
6 (0-40-0)
Prerequisite : 32086502 การบริหารโครงการวิศวกรรม 3 (3-0-6)
- วิทยานิพนธ์ 12
32086599 วิทยานิพนธ์
Master Thesis
12 (0-36-0)
(2) หมวดวิชาเลือก 6
- วิชาเลือกทั่วไป 6
32081502 สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากำลัง
Transient in Power System
3 (3-0-6)
32081503 การวิเคราะห์ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
Fault Analysis in Power System
3 (3-0-6)
32081504 การจ่ายโหลดอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง
Economic Dispatch of Power Systems
3 (3-0-6)
32081505 เสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Stability and Dynamic
3 (3-0-6)
32081506 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
3 (3-0-6)
32081507 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากำลัง
Optimization Techniques in Power Systems
3 (3-0-6)
32081508 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Reliability
3 (3-0-6)
32081509 การวางแผนระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Planning
3 (3-0-6)
32081510 ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
Power Distribution Systems
3 (3-0-6)
32081511 การออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังและการปฏิบัติการ
Power System Design and Operation
3 (3-0-6)
32081512 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
32081513 เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machine
3 (3-0-6)
32081514 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Selected Topics in Electrical Power System
3 (3-0-6)
32081516 ทฤษฎีการปล่อยประจุก๊าซ
Gas Discharge Theory
3 (3-0-6)
32081517 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Electric Field Analysis in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
32081518 วิศวกรรมสายเคเบิลกำลัง
Power Cable Engineering
3 (3-0-6)
32081519 การจัดสัมพันธ์ทางฉนวน
Insulation Coordination
3 (3-0-6)
32081520 ระบบส่งแรงดันสูงกระแสตรง
High Voltage Direct Current Transmission
3 (3-0-6)
32081521 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
Selected Topic in High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
32082501 วิศวกรรมการส่องสว่างขั้นสูง
Advanced Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32082502 วิธีการเชิงตัวเลขในงานแม่เหล็กไฟฟ้า
Numerical Methods in Electromagnetic
3 (3-0-6)
32082503 การเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Compatibility
3 (3-0-6)
32082505 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
3 (3-0-6)
32082506 การประยุกต์ใช้งานระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System and Its Applications
3 (3-0-6)
32082508 เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
3 (3-0-6)
32082509 เทคโนโลยีพลังงานลม
Wind Energy Technology
3 (3-0-6)
32082510 เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Systems Technology
3 (3-0-6)
32082511 หัวข้อเลือกทางพลังงานทางเลือก
Selected Topics in Renewable Energy
3 (3-0-6)
32083501 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power Electronics Application in Power Systems
3 (3-0-6)
32083502 การแปลงผันกำลังแบบวิธีสวิตช์
Switched Mode Power Conversion
3 (3-0-6)
32083503 การควบคุมการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
Control of Electric Drives
3 (3-0-6)
32083504 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม
Power Electronics and Control
3 (3-0-6)
32083505 สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและวิธีการลดทอน
EMI and Noise Reduction Techniques
3 (3-0-6)
32083506 การปรับสภาวะกระแสระบบไฟฟ้ากำลังแบบแอคตีฟ
Active Power Line-Current Conditioning
3 (3-0-6)
32083507 ระบบควบคุมแบบเชิงเส้น
Linear Control System
3 (3-0-6)
32083508 การจำลองและวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์
Dynamic System Modeling and Analysis
3 (3-0-6)
32083509 ระบบควบคุมขั้นสูง
Advanced Control System
3 (3-0-6)
32083511 ระบบอัจฉริยะ
Intelligent System
3 (3-0-6)
32083512 การวัดคุมทางอุตสาหกรรมขั้นสูง
Advance Industrial Instrumentation
3 (3-0-6)
32083513 เทคโนโลยีเซนเซอร์ขั้นสูง
Advance Sensor Technology
3 (3-0-6)
32083514 การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง
Advanced Microprocessor-Based Systems Design
3 (3-0-6)
32083516 หัวข้อเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Selected Topics in Power Electronics
3 (3-0-6)
32084502 เทคนิควงจรรวม
Integrated Circuit Techniques
3 (3-0-6)
32084503 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่
VLSI Design
3 (3-0-6)
32084504 สถาปัตยกรรมแบบแถวของวงจรรวมขนาดใหญ่
VLSI Array Architecture
3 (3-0-6)
32084505 เทคโนโลยีและการออกแบบวงจรรวม CMOS
CMOS Design and Technology
3 (3-0-6)
32084506 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
3 (3-0-6)
32084507 ระบบสื่อสารด้วยแสง
Optical Comunication
3 (3-0-6)
32084509 หัวข้อเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
Selected Topics in Electronics and Communication
3 (3-0-6)
32085501 วิศวกรรมดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Digital Engineering
3 (3-0-6)
32085503 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่อง
Discrete Signal Processing
3 (3-0-6)
32085505 การประมวลสัญญาณดิจิตอลขั้นสูง
Advanced Signal Processing
3 (3-0-6)
32085506 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม
Neural Network Theory
3 (3-0-6)
32085507 การบีบอัดข้อมูล
Data Compression
3 (3-0-6)
32085508 การจดจำรูปแบบ
Pattern Recognition
3 (3-0-6)
32085509 การประมวลผลทางเสียงพูดและเสียง
Speech and Audio Processing
3 (3-0-6)
32085510 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์
Data and Computer Communication
3 (3-0-6)
32085511 หัวข้อเลือกทางคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า