รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ / Master of Science Program in animal Production Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 6
- วิชาบังคับร่วม 6
23030501 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
Research Methodology in Animal Science
4 (3-2-7)
23039595 สัมมนา 1
Seminar 1
1 (0-2-1)
23039596 สัมมนา 2
Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : 23039595 สัมมนา 1 1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเลือก 18
- วิชาเลือกทั่วไป 18
23032501 วิทยาต่อมไร้ท่อของสัตว์เลี้ยง
Endocrinology of Farm Animals
3 (3-0-6)
23032502 สมดุลร่างกาย และสรีรวิทยาความเครียดของสัตว์เลี้ยง
Homeostasis and Stress of Farm Animals
3 (3-0-6)
23032503 สรีรวิทยาการให้น้ำนม
Physiology of Lactation
3 (3-0-6)
23032504 ภูมิคุ้มกันประยุกต์ในการผลิตสัตว์
Applied Immunology in Livestock Production
3 (3-0-6)
23032505 เทคโนโลยีช่วยในระบบสืบพันธุ์เพื่อการผลิตสัตว์
Assisted Reproductive Technology for Animal Production
3 (1-4-4)
23033501 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง
Advanced Animal Breeding
3 (3-0-6)
23033502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เขตร้อน
Tropical Animal Breeding
3 (3-0-6)
23033503 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Biotechnology for Animal Breeding
3 (2-2-5)
23033504 พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพของสัตว์เลี้ยง
Qualitative Genetics of Farm Animals
3 (3-0-6)
23033505 พันธุศาสตร์เชิงปริมาณของสัตว์เลี้ยง
Quantitative Genetics of Farm Animals
3 (3-0-6)
23033506 สถิติประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Applied Statistics for Animal Breeding
3 (3-0-6)
23034501 เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางสัตว์
Advanced Instruments and Equipment for Animal Research
3 (1-4-4)
23034502 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (2-2-5)
23034503 การผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
Integrated Animal Production
3 (3-0-6)
23034505 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการผลิตปศุสัตว์
Application of Geographic Information System in Livestock
3 (2-2-5)
23035501 การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์
Feed Quality Evaluation
3 (2-2-5)
23035502 ชีวเคมีขั้นสูงเพื่อการผลิตสัตว์
Advanced Biochemistry for Animal Production
3 (3-0-6)
23035503 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
Feed Manufacturing Technology
3 (3-0-6)
23035504 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
Advances in Monogastric Animal Nutrition
3 (3-0-6)
23035505 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
Advances in Ruminant Animal Nutrition
3 (3-0-6)
23039504 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Special Problems in Animal Production Technology
3 (0-6-3)
23039506 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1
Selected Topics in Animal Production Technology 1
1 (1-0-2)
23039507 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
Selected Topics in Animal Production Technology 2
2 (2-0-4)
23039508 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3
Selected Topics in Animal Production Technology 3
3 (2-2-5)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
23039599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง