รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062010 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-6)
13062011 พระพุทธศาสนา
Buddhist Religion
3 (3-0-6)
13062012 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundation of Thai Civilization
3 (3-0-6)
13062013 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-6)
13062015 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-6)
13062016 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044003 ภาษากับการพัฒนาความคิด
Language and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044004 การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
Thai Usage for Advertisement
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044008 การพูดทางวิชาชีพ
Speaking and Specific Purposes
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044012 การเขียนเพื่องานอาชีพ
Writing for Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021002 ตะกร้อ
Takraw
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021022 เกมมูลฐาน
Fundamental Games
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021030 การเต้นรำแบบแอโรบิค
Aerobic Dance
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022012 กิจกรรม 1
Activities 1
2 (1-2-3)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economic for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061006 บัณฑิตคุณภาพ
Quality Graduates
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061013 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Sciences Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031007 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031008 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-6)
13031009 การอ่าน 2
Reading 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031008 การอ่าน 1 3 (3-0-6)
13031010 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-6)
13031012 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
English for Travel
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031014 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Reading English Newspaper
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 104
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32121101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electronics Engineering Training
3 (1-6-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
32121103 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (3-0-6)
32121104 ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32121103 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32121315 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
32122205 วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits 1
3 (3-0-6)
32122206 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits 1 Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic Circuit
3 (3-0-6)
32122208 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic Circuit Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32122211 วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (3-0-6)
32122213 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1 Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic and Circuits Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122207 วงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32122316 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122212 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32122317 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2 Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32122316 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 (3-0-6)
32123101 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement
3 (3-0-6)
32123102 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32123101 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32123209 เครื่องกลไฟฟ้า
Electrical Machine
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122205 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32123320 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32124318 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interfacing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32124319 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessors and Interfacing Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32124318 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (3-0-6)
32125321 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Seminar
1 (0-3-1)
32125422 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Co-operative Education in Electronics Engineering
6 (0-40-0)
32125498 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Project
3 (1-6-5)
Prerequisite : 32125321 สัมมนางานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
32123301 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-6)
32123303 สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32121210 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32123304 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication Systems
3 (3-0-6)
32123406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
32123407 การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
32124301 การออกแบบวีแอลเอสไอ
VLSI Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32122214 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32124405 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-3-6)
32124408 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
3 (2-3-6)
32125497 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topic in Electronics Engineering
3 (2-3-6)
32125499 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Problem in Electronics Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า