รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-บังคับ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-เลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062010 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-6)
13062011 พระพุทธศาสนา
Buddhist Religion
3 (3-0-6)
13062012 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundation of Thai Civilization
3 (3-0-6)
13062013 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-6)
13062015 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-6)
13062016 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021002 ตะกร้อ
Takraw
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021022 เกมมูลฐาน
Fundamental Games
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021030 การเต้นรำแบบแอโรบิค
Aerobic Dance
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022012 กิจกรรม 1
Activities 1
2 (1-2-3)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061006 บัณฑิตคุณภาพ
Quality Graduates
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061313 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Sciences Research Methodology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Sciencetifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031007 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031008 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 84
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32040008 จริยธรรม กฎหมาย และประเด็นสังคมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession
1 (1-0-2)
32040100 ขั้นตอนวิธี
Algorithms
2 (2-0-4)
32040102 งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Basic Computer Engineering Training
3 (1-6-5)
32040104 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (3-0-6)
32040203 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32040207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32040305 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรม
Discrete Mathematics for Engineering
3 (3-0-6)
32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithm
3 (2-3-5)
Prerequisite or Corequisite : 32040207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (2-3-5)
32042101 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic and Circuits Design
3 (3-0-6)
32042102 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
Digital Logic and Circuits Design Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 32042101 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
32042203 สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์และภาษาแอสแซมบลี
Microprocessors Architecture and Assembly Language
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32042101 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32042102 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก  1 (0-3-2)
32042204 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Architecture and Organizations
3 (3-0-6)
32043202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-3-5)
32045498 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project Preparation
1 (1-0-2)
32045499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
3 (1-6-5)
Prerequisite : 32045498 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 10
32040206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32040409 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม
Probability and Statistics for Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
32040410 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Project Management in Computer Engineering
1 (1-0-2)
32041204 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32041205 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
Database and Information Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32041306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32041407 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32041408 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับวิศวกรรม
System Analysis and Design for Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32041205 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 3 (2-3-5)
32042405 สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32040206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32042406 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32040206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32043301 การสื่อสารเชิงดิจิทัล
Digital Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32040206 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32044202 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Laboratory
3 (3-2-5)
32044301 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Numerical Methods for Computer Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32044303 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์
Software Laboratory
1 (0-3-1)
32044304 ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์
Hardware Laboratory
1 (0-3-1)
32044307 การประมวลผลและการรับรู้ภาพ
Image Processing and Computer Vision
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
32044309 ระบบฐานข้อมูลแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Database Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32041205 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 3 (2-3-5)
32044313 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32042101 การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32042102 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก  1 (0-3-2)
32044315 การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ต
Internet Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
Prerequisite : 32041205 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 3 (2-3-5)
32044316 ระบบกระจายและการประมวลผลแบบขนาน
Distributed Systems and Parallel Processing
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32041204 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-3-5)
32044317 คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการโปรแกรม
High Performance Computing and Programming
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32042204 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
32044318 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์
Artificial Intelligence for Robots
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32041203 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-บังคับ 24
30021101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
3 (2-3-5)
30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
30022201 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (3-0-6)
30022302 หลักและวิธีการสอน
Principles and Methods of Teaching
3 (2-3-5)
30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Training
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 3 (2-3-5)
Prerequisite : 30022302 หลักและวิธีการสอน 3 (2-3-5)
30023101 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Principles of Vocational and Technical Education
3 (3-0-6)
30024101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
3 (3-0-6)
30025201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-เลือก 3
30021202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
Computer for Education and Training
3 (2-3-5)
30021307 เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
Technology in Technical Education
3 (2-3-5)
30022404 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม
To Become Best Industrial Trade Teacher
3 (3-0-6)
30022409 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
Professional Experience
3 (0-8-3)
Prerequisite : 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3 (2-3-5)
30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3 (2-3-5)
30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
30022508 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 3
Professional Experience 3
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
30023203 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์กร
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
30023306 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
Vocational Management
2 (2-0-4)
30023308 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
30024302 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Learning Development
2 (2-0-4)
30026301 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม