รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) / Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 165 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 128
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45
32020106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (2-3-5)
32021202 วงจรไฟฟ้า 1
Electrical Circuit 1
3 (3-0-6)
32021203 วงจรไฟฟ้า 2
Electrical Circuit 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32021202 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32021204 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า
Electrical Circuit Laboratory
1 (0-3-1)
32022212 การทำความเย็นและปรับอากาศ 1
Refeigeration and air - Conditioning
2 (2-0-4)
32022213 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ 1
Refrigeration and air - Conditioning Practice 1
2 (0-6-2)
32022214 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32021202 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32022215 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32022214 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32022216 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machine Laboratory
1 (0-3-1)
32022312 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
Electrical Power Generation Transmission and Distribution
2 (2-0-4)
Prerequisite : 32021202 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32022418 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
2 (2-0-4)
32023101 อิเล็กทรอนิกส์
Electronic
3 (2-3-5)
32023202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก
Digital Circuit and Logic Design
3 (2-3-5)
32023304 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32022214 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32024302 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Electrical Drawing
1 (0-3-1)
32025301 การควบคุมไฟฟ้าและนิวแมติก
Electrical and Pneumatic
3 (2-3-5)
32025302 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
32027410 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrical Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
32027411 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
Electrical Technical Education Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32027410 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
30020102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
30021306 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
30023203 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์กร
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
30023304 การศึกษาพิเศษ
Special Education
2 (2-0-4)
30023308 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
30023310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
Human Resources Development for Industry
2 (2-0-4)
30024302 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Learning Development
2 (2-0-4)
32020104 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Technology
3 (3-0-6)
32021201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
32022001 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
Transformer and Motor Winding
3 (1-6-4)
32022310 วิศวกรรมแสงสว่าง
Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32022406 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electric Power plant
3 (3-0-6)
32022408 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
32022409 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32022408 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32022414 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electronic Drives
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32022215 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32023304 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (2-3-5)
32022415 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32022312 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า 2 (2-0-4)
32023303 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32023202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก 3 (2-3-5)
32025303 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
32025404 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32021201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26
30021101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
3 (2-3-5)
30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
30022201 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (3-0-6)
30022302 หลักและวิธีการสอน
Principles and Methods of Teaching
3 (2-3-5)
30023101 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Principles of Vocational and Technical Education
3 (3-0-6)
30023313 การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา
Vocational Classroom Management
2 (2-0-4)
30024101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
3 (3-0-6)
30025201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30022201 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6)
30026301 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11
30021202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
Computer for Education and Training
3 (2-3-5)
30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Training
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 3 (2-3-5)
Prerequisite : 30022302 หลักและวิธีการสอน 3 (2-3-5)
30022404 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม
Technical Teachership
3 (3-0-6)
30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13
30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
Prerequisite : 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3 (2-3-5)
30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (0-3-1)
30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
30022508 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 3
Professional Experience 3
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 9
32020003 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Drawing
3 (2-3-5)
32020005 การติดตั้งไฟฟ้า
Electrical Installation
3 (1-6-4)
32020204 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Materials
2 (2-0-4)
32021101 ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Skill
1 (0-3-1)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี