รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) / Bachelor of Industrial Technology Program in Telecommunication Technology (Continuing Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
30030107 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Basic Mathematics for Telecommunication Technology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
32101101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
32103105 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits Analysis
3 (3-0-6)
32103107 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuits Design
3 (3-0-6)
32103108 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
3 (3-0-6)
32103109 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
32104207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Computer Programming for Telecommunication Technology
3 (2-3-5)
32105106 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication System
3 (3-0-6)
32105210 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Waves
3 (3-0-6)
32105213 วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
3 (3-0-6)
32105214 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105213 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3 (3-0-6)
32105218 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
32105219 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105218 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6)
32107220 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunication Technology Pre-Project
1 (0-3-1)
32107221 โครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunication Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32107220 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
32101102 การวัดและเครื่องมือทางไฟฟ้า
Measurement and Electrical Instruments
3 (3-0-6)
32102103 ระบบควบคุม
Control Systems
3 (3-0-6)
32103206 การสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105106 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32104204 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32103108 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32104205 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32104204 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6)
32105104 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Engineering
3 (3-0-6)
32105201 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105210 คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32105202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105201 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6)
32105207 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
32105208 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
Optical Communication Laboratory
1 (0-3-1)
32105209 วิศวกรรมการสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105106 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32105211 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32105106 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32105212 ปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32105211 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32105215 การออกแบบวงจรความถี่สูง
High Frequency Circuit Design
3 (3-0-6)
32105220 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายการสื่อสาร
Communication Network and Transmission Line Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า