ข้อมูลอาจารย์

ระบิน ปาลี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 พ.ค. 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มี.ค. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : สนเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ