รายละเอียด

สัมนาพืชศาสตร์ 1 / Seminar in Plant Science 1

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPS701
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมนาพืชศาสตร์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Plant Science 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

         คำอธิบายรายวิชา

           ฝึกปฏิบัติค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลความรู้ เรียบเรียงผลงานวิชาการที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันในด้านพืชศาสตร์สำหรับใช้เป็นข้อมูล การจัดทำเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า

     Practice on cited  literature review, comprehensive analysis and academic compilation of modern agricultural technology for thesis proposal writing and oral presentation.

รายวิชา - สัมนาพืชศาสตร์ 1

-แนะนำรายวิชาความสำคัญวัตถุประสงค์ และข้อตกลงในการเรียนการสอนการมีวินัยเรื่องเวลา

-ความหมายความสำคัญของการโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านพืชศาสตร์ที่ทันสถานการณ์ปัจจุบันและจรรยาบรรณในการเขียนรายงานในรูปของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

-รูปแบเล่มรายงานโครงร่างโวิทยานิพนธ์

-กำหนดการนำเสนอรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า

แนวทางการคัดเลือกหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางพืชศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจและทันต่อสถารการณ์โลกปัจจุบัน

เทคนิคและหลักการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้านพืชศาสตร์จากสื่อต่างๆ ทั้งวารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

เทคนิคและหลักการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้านพืชศาสตร์จากสื่อต่างๆ ทั้งวารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

เทคนิคและหลักการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้านพืชศาสตร์จากสื่อต่างๆ ทั้งวารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

เทคนิคและหลักการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้านพืชศาสตร์จากสื่อต่างๆ ทั้งวารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

หลักการวิเคราะห์และประมวลความรู้จากการค้นคว้าผลงานวิชาการด้านพืชศาสตร์ให้เป็นระบบ

หลักการเรียบเรียงและเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านพืชศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักการเรียบเรียงและเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านพืชศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักการเขียนเอกสารอ้างอิงในโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านพืชศาสตร์

หลักการเขียนเอกสารอ้างอิงในโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้านพืชศาสตร์

เทคนิคการทำสื่อนำเสนอข้อมูลเนื้อหา  รูปภาพ  และ ตาราง ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านพืชศาสตร์แบบปากเปล่า

เทคนิคการทำสื่อนำเสนอข้อมูลเนื้อหา  รูปภาพ  และ ตาราง ด้วยโปรแกรม Power point สำหรับนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านพืชศาสตร์แบบปากเปล่า

เทคนิคการอภิปรายนำเสนอข้อมูลด้านเนื้อหา ตารางและภาพใน ในการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาค้นคว้าอิสระด้านพืชศาสตร์แบบปากเปล่า

เทคนิคการอภิปรายนำเสนอข้อมูลด้านเนื้อหา ตารางและภาพใน ในการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาค้นคว้าอิสระด้านพืชศาสตร์แบบปากเปล่า

สอบรายงานสัมมนาแบบปากเปล่าและส่งรูปเล่มรายงานในรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

อาจารย์ผู้สอน