รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ / English for International Trade

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA754
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for International Trade
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

จำนวนหน่วยกิต 3( 3 - 0 - 6 ) 3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 2 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ประเภทกลุ่มวิชาชีพบังคับ


.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  นางสาว ปาริฉัตร เดือนเพ็ญ
 ภาคเรียน/ปีการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) BBABA708 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  -

สถานที่เรียน เชียงใหม่

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Unit 1 Industries and companies -Types of business -Business expansion - Industry Groups

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบจากเอกสารประกอบการสอน ทำงานเดี่ยว เรียนรู้คำศัพท์ แบบฝึกหัดในบทเรียน

Globalization and economic policy • Forces driving globalization • Company strategy in the face of globalization • Political strategy in the face of globalization • Measuring and analyzing global trade

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ทำงานเดี่ยว และงานกลุ่มนำเสนอแนวความคิด เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัดในบทเรียน เรียนรู้คำศัพท์

Strategy and planning • Company structure • Centralization VS Decentralization

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบจาก เอกสารประกอบการสอน ฝึกทำแบบฝึกหัด เรียนรู้คำศัพท์

Corporate strategy and structure • General issues for senior and middle managers • Operational (day-to-day) issues for supervisory and middle managers • “Big picture” issues for Board and senior managers

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบจากเอกสารประกอบการสอน ฝึกทำแบบฝึกหัด เรียนรู้คำศัพท์

Unit 4 International trade - Meaning of international trade - Model of International trade - Regulation of international trade - Words for talking about international Trade

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีกิจกรรม Complete a chart about national wealth เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และ Case Study

Unit 4 International trade (continue) - Risks in international trade - Domestic market
• Domestic trading
• Outsourcing

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ให้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และ Case study มอบหมายให้นักศึกษาในแต่ละ Section แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็นกลุ่มรวมทั้งสิ้น 3 กลุ่ม เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำการบริการวิชาการ โดยยึดหลักในการใชัความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจที่ได้ศึกษามา เพื่อนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่างๆที่ต้องอาศัยการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักศึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม ได้ทำการลงพื้นที่ และปรึกษาอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะเลือกพื้นที่ (วิสาหกิจชุมชน) จากนั้นเมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์ และอาจารย์ผู้สอนพิจารณา อีกทั้งทางวิสาหกิจชุมชนนั้นยินยอม และต้องการความช่วยเหลือจริง ทุกกลุ่มจึงจะได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนก่อนออกไปให้บริการวิชาการ ทั้งนี้ผู้สอนต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆเป็นหลักด้วย

Unit 5 Import and Export - Meaning of import and export - History of import and export • Process • Barriers • Strategic • Tariffs • Subsidies • Balance of trade • Factors that can affect the balance of trade figures :

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

 

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบจาก เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด แบ่งงานให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่มตามหัวข้อต่างๆในบทเรียนนี้

สอบกลางภาค

จำนวนชั่วโมง: 2  ชั่วโมง

 

Unit 6 Free trade - Free trade is a term in economics and government that includes: - History of free trade • Free trade area Vocabulary of free trade

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

ทำทดสอบย่อยก่อนการเรียนรู้ บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด

Unit 7 Protectionism - Meaning of protectionism - History - Protectionist policies

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบจากเอกสารประกอบการสอน ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยค้นคว้าเรื่อง Tariffs และ Quotas

Unit 7 Protectionism(continue) - Protectionist policies (continue) - Current world trends

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

นำข้อมูลของแต่ละกลุ่มในหัวข้อที่ assign ไปมานำเสนอหน้าชั้นเรียน และให้ศึกษา Case study

 

Unit 8 Money - History of money - Meaning of money - Economic characteristics

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากเอกสารประกอบการสอน

Unit 8 Money (continue) - Market liquidity - Liquidity - Type of money - Currency exchange

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ จากเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด Currency Exchange

Unit 9 Negotiations - Meaning of negotiation - Approaches to negotiation - Business Negotiations 

Negotiation style - Emotion in negotiation

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายเรื่อง Negotiation จากเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด

Unit 10 Business Ethics • Discuss ethics at work • Reading • The most and least corrupt countries • Rank a list of unethical activities • Words to do with honesty and dishonesty • Social Responsibility Business

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ทำงานกลุ่ม  แบบฝึกหัด สรุปผลการดำเนินการของโครงการจัดทำโครงการ บริการวิชาการ โดยการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจในการส่งเสริมการค้าของวิสาหกิจชุมชน

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค และนำเสนอกิจกรรมบริการวิชาการ

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

ให้นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มนำเสนอโครงการบริการวิชาการ โดยการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจในการส่งเสริมการค้าของวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะเก็บผลงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำไปใช้ในการนำเสนอผลงานทางด้านการบริการวิชาการ ในโครงการการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ (BALA Exhibition ๒๐๒๕) ในภาคการเรียที่ ๒/๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นอกเหนือไปจากนั้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษา ได้ศึกษาสำเร็จสมบูรณ์ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะต้องทำสรุปส่งเป็นรายงานรูปเล่ม และแบบออนไลน์ และนำเสนอในสัปดาห์นี้ในคาบเรียนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคนี้ด้วย (ซึ่งผลงานของนักศึกษาทั้ง ๓ กลุ่มนี้จะได้รับโอกาสใช้ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มในงาน BALA EXPO ๒๐๒๕ ด้วย โดยมีในส่วนของทั้งจัดแสดงผลงานเป็นการออกนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน Presentation ในรูปแบบภาษาอังกฤษอีกด้วย)
แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาตลอดเทอมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสอบปลายภาค

สอบปลายภาค

จำนวนชั่วโมง: 2 ชั่วโมง

กิจกรรม

สอบข้อเขียน

อาจารย์ผู้สอน