รายละเอียด

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Computer Network Administration

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT604
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Network Administration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน