รายละเอียด

การจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / Business Process Management in Information Systems

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 25 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS822_Sec.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Process Management in Information Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน