ข้อมูลอาจารย์

สุรีนาฎ มะโนลา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 28 ก.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 30 ก.ย. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ