รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน / English for Working Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Working Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน