รายละเอียด

หลักการบัญชี / Introduction fo Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : DIPCC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction fo Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดและรายงานทางการเงินและงบการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะและการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และการบัญชีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายวิชา - หลักการบัญชี

อาจารย์ผู้สอน