รายละเอียด

สัมมนาการบัญชีเชิงบูรณาการ / Integrated in accounting Seminar

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC157
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการบัญชีเชิงบูรณาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Integrated in accounting Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

ศึกษา ค้นคว้า อภิปรายและวิเคราะห์ ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการบัญชีที่น่าสนใจ รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยศึกษาจากบทความทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบูรณาการทางการบัญชีกับเทคโนโลยี นวัตกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการทำโครงการ (Project Base) ฝึกทักษะการนำเสนอทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา

รายวิชา - สัมมนาการบัญชีเชิงบูรณาการ

อาจารย์ผู้สอน