รายละเอียด

การสนทนาภาษาจีน / Chinese Conversation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC168
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสนทนาภาษาจีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese Conversation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การสนทนาภาษาจีน

อาจารย์ผู้สอน