รายละเอียด

การจัดการระบบสารสนเทศ / Management Information System

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS825
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Management Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน