รายละเอียด

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ / e-Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : e-Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำรายละเอียดในการเรียนวิชา เนื้อหาวิชา การเก็บคะแนน การประเมินผล และเหตุผลความจำเป็นในการศึกษาวิชานี้
1. แนะนํารายวิชา และ รู้จักกับ e-Marketing
- ชุมชนออนไลน์ Social Networking
- ภาพรวมของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
- สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต
- ผลการสํารวจโดยภาพรวมจากผู้เข้าชมทุกเว็บไซต์
- ขั้นตอน การทํา E-Marketing
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อมัลติมีเดีย ประกอบการบรรยาย
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน การตอบคำถามในชั้นเรียน
- แนะนําโครงสร้าง
เนื้อหาคําอธิบายรายวิชา
กระบวนการเรียนการสอน
เกณฑ์การวัดผลและการ
ประเมินผลและเอกสาร
ประกอบ
- เปิดโอกาสให้ซักถามใน
ประเด็นที่ไม่เข้าใจ
- การถามตอบ
- สรุปประเด็นเนื้อหาและ
แทรกเนื้อหาเพิ่มเติม

การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : 1. ใช้สื่อมัลติมีเดีย ประกอบการบรรยายโดยให้ นักศึกษาร่วมอภิปราย ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน การตอบคำถามในชั้นเรียน
3. มอบหมายงาน

พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาดยุคดิจิทัล
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน