รายละเอียด

หัวข้อพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล / Special Topics for Data Analytics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หัวข้อพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Topics for Data Analytics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - หัวข้อพิเศษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน