รายละเอียด

การตลาดระหว่างประเทศ / International Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIB971
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การตลาดระหว่างประเทศ

อาจารย์ผู้สอน