รายละเอียด

มนุษยสัมพันธ์ / Human Relations

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO503
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษยสัมพันธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Relations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - มนุษยสัมพันธ์

แนะนำการเรียนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
- ประโยชน์ของวิชามนุษยสัมพันธ์
- ประวัติความเป็นมาของวิชามนุษยสัมพันธ์
- จุดมุ่งหมายของวิชามนุษยสัมพันธ์
- ปรัชญาและหลักทั่วไปของวิชามนุษยสัมพันธ์
- แนวทางศึกษาและองค์ประกอบของวิชามนุษยสัมพันธ์
การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นตามหลักมนุษยสัมพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 2 สาระสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
- ลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์
- ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
- ลักษณะการปรับตัวของมนุษย์

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 3 ขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน
- ความหมายของขวัญและแรงจูงใจ
- กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
- สาเหตุที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ
- ประเภทของแรงจูงใจ

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 3 ขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน
- ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน
- ลักษณะของแรงจูงใจ
- การประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการทำงาน
- การสร้างขวัญในการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 4 มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฎิบัติงาน
- ความหมาย องค์ประกอบและประเภทขององค์การ
- การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
- ประโยชน์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 4 มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฎิบัติงาน
- มนุษย์สัมพันธ์ในการแบ่งงาน การประสานงาน และการควบคุม
- จรรยายบรรณในการทำงาน
-จรรยาบรรณในอาชีพต่าง ๆ

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

ทบทวนเนื้อหา บทที่ 1-4
กิจกรรม : เล่นเกมส์ kahoot

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์
-ความหมายและประเภทของผู้นำ
-ทักษะความเป็นผู้นำ
-บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ
-คุณสมบัติของผู้นำ
-มนุษยสัมพันธ์กับผู้นำ

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน

บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์
- ความหมายและกระบวนการติดต่อสื่อสาร
- ประเภทของการติดต่อสื่อสาร
- ทฤษฎีการสื่อสาร
- วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
นำเสนอ

บทที่ 7 มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรม
- ความหมายของวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมกับคนในสังคม

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน

บทที่ 7 มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรม
- ระดับของมนุษยสัมพันธ์ในสังคม
-มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
-หลักราชการไทย

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
นำเสนอ

บทที่ 8 หลักธรรมของศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
- ความหมายและความสำคัญของหลักธรรมในศาสนา
- หลักธรรมที่สำคัญในศาสนาต่างๆ
- ความสอดคล้องในหลักธรรมของศาสนาต่างๆ
- หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

บทที่ 9 การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์
- ความหมายของการฝึกอบรม
- ขั้นตอนการฝึกอบรมทางมนุษยสัมพันธ์
- กรกะบวนการฝึกอบรมทางมนุษยสัมพันธ์
-องค์ประกอบของการฝึกอบรมทางมนุษยสัมพันธ์
-การประเมินผลการฝึกอบรม
-วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย
อธิบาย
กิจกรรมใบงาน
กิจกรรมกลุ่ม คลิปวิดีโอ

ทบทวนเนื้อหา บทที่ 5-9
กิจกรรม : เล่นเกมส์ kahoot
สะท้อนคิดด้านการเรียนการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน