รายละเอียด

ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / Print Media Production Operations

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ฺBAADP112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Print Media Production Operations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติการผลิตงานพิมพ์ การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ให้เหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์ การวางแผนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบพิมพ์ที่เหมาะสม การจัดการงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคนิคแก้ไขปัญหางานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รายวิชา - ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

อาจารย์ผู้สอน