ข้อมูลอาจารย์

พัชราภา ศักดิ์โสภิณ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 ส.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Audio-visual techniques and media production
  สาขา : นิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 29 มิ.ย. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Audio-visual techniques and media production
  สาขา : นิเทศศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ