รายละเอียด

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ / Research for Professional Learning Developmemt

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC832
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research for Professional Learning Developmemt
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ศึกษาและปฎิบัติ

รายวิชา - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ

อาจารย์ผู้สอน